KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni


 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için bir hak ve veri sorumluları için bir yükümlülük olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 
 
Dijiyama İletişim ve İnternet Teknolojileri Ltd. Şti. (“DERINEV”) olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.
 
Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu DERINEV tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel Verileri İşleme Amacı
DERINEV, sahip olduğu gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde toplanması, saklanması ve paylaşılması ile bu verilerin gizliliğinin koruması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Formu, kişisel verileri DERINEV tarafından KVKK hükümleri kapsamında edinilmiş veya işlenmiş olan gerçek ve tüzel kişileri, bu verilerin işlenmesi veya paylaşılması esnasında uyulan kurallar ile bu kişilerin sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  • Mevzuatın izin verdiği kişi veya kuruluşlarla,
  • Kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, idari veya yasal mercilerle,
  • Kişisel veriler, DERINEV tarafından sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ile denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi ile yasal mevzuata uyulması amacıyla, KKVK m. 8. hükmü çerçevesinde paylaşılabilir.
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz DERINEV tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Veri işleme süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket’in tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
 
Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
 
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Başvurular, şirketimizin www.derinev.com adresinde yer alan iletişim bölümünde mesaj doldurarak elektronik ortamda yapılabilecektir.